ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ


  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๖  
 
 
   
  ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐